Scriptieprijs SRNU 2019

Om een stimulans te geven aan de universitaire opleidingen Frans in Nederland stelt de Stichting voor Romanisten aan Nederlandse Universiteiten een scriptieprijs in. Tot 1 oktober 2019 kunnen BA-afstudeerscripties over Frankrijk, de Franse taal of Franstalige culturen die in het collegejaar 2018-2019 zijn geschreven worden ingezonden. Per universiteit mogen er twee scripties worden ingestuurd. Het reglement vindt u hieronder. Voor meer informatie over de scriptieprijs en voor het indienen van scripties kunt u contact opnemen met de Secretaris Scriptieprijs, Alisa van de Haar, via a.d.m.van.de.haar@gmail.com.

Artikel 1

 1. De SRNU kent een scriptieprijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan de beste van de aan de SRNU toegezonden BA-afstudeerscripties over Frankrijk of Franstalige culturen.
 2. De scriptie is gesteld in het Frans.
 3. De prijs bestaat uit een bedrag van € 150,-. Dit bedrag kan worden aangepast door het bestuur van de SRNU indien de financiële situatie hier aanleiding toe geeft.

Artikel 2

 1. Deelname aan de scriptieprijs staat open voor studenten die in het studiejaar voorafgaand aan de uitreiking hun scriptie hebben geschreven aan een Nederlandse universiteit.
 2. De inzendingen voor de scriptieprijs van de SRNU worden ieder jaar voor 1 oktober gezonden aan de Secretaris Scriptieprijs van de SRNU.
 3. Iedere universiteit in Nederland kan twee scripties voordragen per jaar. De opleidingen overleggen intern over de voordrachten; docenten kunnen niet individueel een scriptie voordragen.

Artikel 3

 1. Over de toekenning van de prijs beslist een onafhankelijke jury die wordt benoemd door het bestuur van de SRNU en die wordt bijgestaan door een secretaris. De secretaris kan al dan niet lid zijn van de jury.
 2. De jury bestaat uit minstens drie leden en maximaal vijf, en wordt geleid door een voorzitter aangewezen door het bestuur van de SRNU.
 3. De jury is zodanig samengesteld dat de verschillende universiteiten die scripties inzenden voor de prijs evenwichtig vertegenwoordigd zijn per periode van drie jaar. In elke jury zijn niet minder dan drie universiteiten vertegenwoordigd.
 4. De beslissing over de toekenning van de prijs geschiedt bij meerderheid van stemmen van de leden van de jury. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter.
 5. Als de jury voor minstens 2/3 van het aantal leden van oordeel is dat geen van de inzendingen voor de prijs in aanmerking komt, vindt geen toekenning plaats.
 6. De jury heeft het recht om bij de beoordeling van de scripties het advies van externe deskundigen in te winnen.
 7. De jury brengt haar beslissing als bondig gemotiveerd advies uit aan het bestuur van de SRNU, waarbij een ranglijst wordt opgesteld van de drie beste scripties, genummerd van 1 tot 3.
 8. Het bestuur besluit over de toekenning van de scriptieprijs, en wijkt daarbij alleen dan af van de door de jury opgestelde ranglijst indien hiervoor dringende redenen bestaan. Deze worden meegedeeld aan alle juryleden.
 9. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Artikel 4

De inzendingen worden aan de hand van de volgende criteria beoordeeld:

 1. een kritische benadering van en een originele bijdrage aan het behandelde onderwerp,
 2. de relevantie voor de theorie of praktijk,
 3. de kwaliteit van de betoogtrant, en
 4. de kwaliteit van het Frans.

Artikel 5

 1. De ingezonden scriptie moet vergezeld gaan van de volgende gegevens:
 • naam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, en geboortedatum van de auteur van de scriptie;
 • naam van de opleiding, naam van universiteit waar de scriptie geschreven is, titel van de scriptie, aantal EC en afstudeerdatum;
 • namen, titulatuur en e-mailadressen van scriptiebegeleiders.
 1. De inzending moet vergezeld gaan van de volgende bijlagen in Word of pdf (de bijlagen moeten voorzien zijn van een duidelijke documentnaam, bijvoorbeeld: scriptie[naam]):
  1. een door een bevoegde examinator ondertekend bewijs van het cijfer waarmee de scriptie is beoordeeld, resp. een door de onderwijsbalie ondertekende uitdraai van SIS/cijferregistratiesysteem, of kopie cijferlijst bijgeleverd bij diploma waarop het scriptiecijfer vermeld staat;
  2. een bewijs waaruit (de datum van) afstuderen blijkt (bv. kopie diploma, ondertekende uitdraai van SIS/ cijferregistratiesysteem waaruit afstuderen blijkt);
  3. Een cijferlijst van de volledige BA van de schrijver van de scriptie (voor zover deze nog niet geleverd is voor de vereisten onder 1. en 2.);
  4. een samenvatting in het Nederlands, Engels of Frans van maximaal 500 woorden.

Artikel 6

Na inzending aan de jury voor 1 oktober beslist de jury uiterlijk 15 november over het advies. Het bestuur beslist over toekenning uiterlijk 1 december; de uitreiking vindt plaats in december of januari. Het bestuur kan besluiten tot gemotiveerde afwijkingen van deze planning.

Artikel 7

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de SRNU, gehoord de jury in het geval deze is ingesteld in de betreffende periode.

Comments are closed.